MONIMUOTOISUUS

Kuvat: Sami Niemelainen

Luonnon monimuotoisuudella eli biodiversiteetillä tarkoitetaan laajimmillaan kaiken elollisen luonnon monipuolisuutta. Usein se määritellään geneettisenä monimuotoisuutena, lajiston monimuotoi-suutena ja elinympäristön monimuotoisuutena, jotka kaikki vaikuttavat ekosysteemien toimintaan. Luonnon monimuotoisuuden uhkana on erityisesti lajien elinympäristöjen häviäminen ja pirstoutuminen. Muutokset metsäluonnossa korostuvat Suomessa.

 

Luonnon monimuotoisuuden väheneminen on yksi keskeisimmistä ympäristöhaasteista myös Pohjois-Karjalassa. Pohjois-Karjala sijaitsee pohjoisen havumetsävyöhykkeen länsireunalla, jossa mantereinen ja merellinen ilmasto kohtaavat. Harvaanasutulle maakunnalle on luonteenomaista metsien, soiden, vaarojen ja vesistöjen runsas määrä. Myös erämaista luontoa on vielä jäljellä etenkin suurimmilla suojelualueilla.

 

Pohjois-Karjala on rikas luonnonvaroiltaan. Metsästys, kalastus, marjastus ja sienestys ovat hyvin yleisiä ja taloudellisestikin merkittäviä luonnon käyttötapoja. Toisaalta tehokas luonnonvarojen hyödyntäminen näkyy maakunnan maisemassa etenkin metsä-, saha- ja kaivosteollisuutena. Luonnon monimuotoisuus ja luonnonvarojen käyttö kulkevat käsi kädessä. Käyttämällä uusiutuvia luonnonvaroja kestävällä  tavalla turvataan samalla lajien ja elinympäristöjen monimuotoisuutta.

 

Pohjois-Karjalan biosfäärialue pyrkii toiminnallaan edistämään luonnon ja maiseman monimuotoisuutta. Tavoitteena on yhteensovittaa ihmisen toiminta ja luonnon monimuotoisuuden säilyttäminen.