KESTÄVÄ KEHITYS

 

Kestävä kehitys tarkoittaa paikallisesti ja maailmanlaajuisesti tapahtuvaa ohjattua ja jatkuvaa yhteiskunnallista muutosta, jonka päämääränä on turvata tuleville sukupolville yhtä hyvät tai paremmat toiminta-mahdollisuudet kuin nykyisillä sukupolvilla on. Tavoite edellyttää, että ympäristö, ihminen ja talous otetaan päätöksenteossa ja toiminnassa tasavertaisesti huomioon. Kestävän kehityksen kolme ulottuvuutta ovat ekologinen, taloudellinen, sekä sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys.

 

kestävä kehitys kaavio

 

Biosfäärialueet ovat kestävän kehityksen toimintaohjelmia, joiden tulee pyrkiä toteuttamaan kolmea toisiaan vahvistavaa ja täydentävää perustoimintoa: 

 

Ympäristön- ja luonnonsuojelu, jonka tavoitteena on turvata maisemien, ekosysteemien, lajien ja geneettisen muuntelun monimuotoisuus.  


Yhteiskunnallinen kehittäminen kestävän kehityksen hengessä huomioon ottaen ekologia, talous, kulttuuri ja sosiaaliset suhteet.  


Yhteistoiminta, jonka tavoitteena on tukea kehityshankkeita, ympäristökasvatusta, neuvontaa ja tutkimusta sekä tarjota yhteyksiä ja tiedonvaihtoa paikallisissa, kansallisissa ja kansainvälisissä kehittämisen ja suojelun kysymyksissä. 

 

 

Biosfäärialueiden kestävän toiminnan ydinalueet ovat monimuotoisuus, luonnonvarat, energia ja ilmastonmuutos.

 

Pohjois-Karjalan biosfäärialueen toiminta kattaa eri alojen ekologisen kestävän kehityksen. Biosfäärialueen luonnonvarahallinto keskittyy pääasiassa kestävään metsätalouteen ja bioenergiaan.

 

 

Kestävä kehitys biosfäärialuella

 

Monimuotoisuus

Luonnonvarat

Energia

Ilmastonmuutos

Koulutus ja tutkimus

Kestävä elämäntapaLisätietoja

 

Mitä on kestävä kehitys? (Ympäristöministeriö)

 

Laske oma ilmastovaikutuksesi!