Koitajoki-Koitere -foorumit

 

Koitajoki-Koitere -foorumit ovat avoimia yleisötilaisuuksia, joissa tehdään Koitajoen aluetta ja hanketyötä tunnetuksi sekä kerätään näkemyksiä toiminnan suuntaamiseksi. Tilaisuuksissa keskustellaan valuma-alueen luonnon käytöstä ja vesien ympäristökysymyksistä sekä monikäytöstä. Foorumeissa on tavoitteena etsiä ratkaisuja virheisiin keskittymisen sijaan.

 

Foorumeita järjestetään noin kerran vuodessa ja ne antavat hankkeen toiminnasta kiinnostuneille mahdollisuuden osallistua ja tuoda esiin omia mielipiteitään.

 

foorumi1.jpg

 

Foorumeissa käsiteltyjä asioita

 

Alta löydät tiivistettynä Koitajoki-Koitere -foorumeissa käsiteltyjä asioita.

 

 

31.1.2017

 

Foorumissa pohdittiin pienemmissä ryhmissä eri teemoihin liittyviä onnistumisia, haasteita sekä kehitysideoita. Alle on koottu joitakin keskusteluissa esiin nousseita asioita.

 

1. Metsätalous ja ympäristö

 • Onnistumisia: Alueella on herätty metsätalouden negatiivisiin vaikutuksiin ja uusia menetelmiä on otettu käyttöön ja ympäristöasioita on korostettu onnistuneesti, esim. FSC-sertifiointi. Metsätalouden vesiensuojelukäytänteet ovat parantuneet selvästi.

 • Haasteita: Kiintoaines tulisi saada kuriin poistamalla turhia ojituksia, mutta puusto haittaa ennallistamista. Tarvittaisiin työkalut vesien suojeluun.

 • Ideoita: Puhtaita vesistöt yhteiseksi päämääräksi. Järjestetään tapahtumia ja hyödynnetään digitalisaatiota tiedon lisäämisessä ja jakamisessa. Tehdään puskurit suojelualueiden ympärille ja lisätään luontomatkailua.

 

2. Kalat ja vesistöt

 • Onnistumisia: Haapajoen alueella on hyvät edellytykset kalastusturismille ja Koitereen kalakanta hyvä.

 • Haasteita: Elohopeaa kertyy kaloihin ja keskushermostoon. Kutupaikoilla ja ympäristössä on turvepölyä ja koko joessa suuret vedenkorkeuden vaihtelut.

 • Ideoita: Kiintoaines tulisi saada kuriin ennen ruoppausta. Voitaisiin rakentaa kalaportaita ja lisätä vettä Ala-Koitajokeen. Järvilohen säilyttämisestä tulee huolehtia ja siian kutupaikkoja kunnostaa.

 

3. Suoluonto ja turve

 • Onnistumisia: Alueella on onnistuneita metsäojituksia. Soita on myös suojeltu, esim. Kesonsuo ja Patvinsuo. Turvetuotantoyhtiöiden asenne on muuttunut positiiviseksi.

 • Haasteita: Turvetuotannon päästöt sekä suojelun ja turvetuotannon tasapainottaminen.

 • Ideoita: Paikallisten mielipiteitä tulisi kuunnella ja tietoisuutta lisätä. Tulvahuippuihin pitäisi varautua turvesoilla. Teknisen hiilen tuotantoa selvitettävä lisää. Turvetuotantoalueiden jätevesien ja vesien laadun seurantaa ja valvontaa voisi parantaa.

 

4. Mökkeily ja vapaa-aika

 • Onnistumisia: Alueella on hienoja retkeilyreittejä sekä tulipaikkoja ja Koitajoella hyvin merkityt venereitit.

 • Haasteita: Raja-alue on ongelmallinen virkistyskäytössä ja matkailun kehittämisessä. Koitajoella on liian vähän rantautumispaikkoja ja merkintä puutteellista. Uimarantojen vastuut ovat epäselviä. Vedenlaatu ja sinilevät huolestuttavat ja Lylykosken veneaukosta kulkeminen on hankalaa.

 • Ideoita: Karttojen päivittäminen. Kuhaistutuksia tulisi jatkaa sekä saada roskaaminen ja rikkominen kuriin.

 

5. Kaivokset

 • Onnistumisia: Avoin tiedottaminen ja vierailupäivät.

 • Haasteita: Vesien hallinta ja juoksutukset sekä altaiden koon riittävyys mietityttävät.

 • Ideoita: Sivukivi pitäisi hyödyntää jotenkin ja avolouhokset maisemoida. Miten haitallisten aineiden irtoaminen estetään jätekivikasoista toiminnan päätyttyä?

 

foorumi2.jpg

 

23.8.2017

 

Foorumin alussa käytiin läpi hankkeen tilannetta sekä tehtyä kalastotutkimusta. Tutustuttiin järvilohen poikastuotantoon, vesisammalsiirtoihin ja planktonsiian kutualueiden kunnostuksen toimenpiteisiin. Lisäksi esiteltiin siikakalojen kalastusperinnettä ja nuottauskulttuuria Koitajoella sekä kerrottiin syksyllä tehtävästä karttapohjaisesta Maptionnaire-verkkokyselystä.

 

Ohjelma jatkui ryhmätyöskentelyllä, jossa työstettiin Koitajoen alueen vesiympäristön ja luonnonvarojen käytön tavoitteita. Teemoina keskusteluissa olivat mm. turvekenttien jälkihoito, kalakannan parantaminen, Koitajoen varsien ennallistaminen, Lylykosken pohjapato, latvavesien kiintoaineksen vähentäminen ja maankäytön suunnittelu.

 

Ryhmätyöskentelyn tuloksia ja ajatuksia tavoitteiksi:

 • Toimenpiteitä tulee nykyaikaista, jotta virtavesikalojen elin- ja lisääntymismahdollisuudet turvataan. Kalaston ja vesistön tilaa kohennetaan.

 • Humusainetta vähennetään, pohjaan tehdään tehokas puhdistus nuottauksella ja verkkokalastuskielto kumotaan.

 • Latvavesien kiintoainesta hallitaan mm. nykyaikaistamalla jätevedenpuhdistuslaitosta. Maa- ja metsätalouden osalta tehdään valuma-aluekunnostuksia.

 • Turvetuotantoalueiden jälkikäsittelystä huolehditaan kosteikoilla, metsityksellä ja viljelyksillä.

 • Perinnemaiseman säilyttämiseksi esitetään koealueen perustamista. Tavoitteena olisi avoimien monimuotoisuutta lisäävien ympäristöjen luominen ja niittoperinteen vaaliminen.

 • Toivottiin Koitajoella veden vähäisyyden takia viitoittamattomien alueiden kunnostusta venereitiksi tai ainakin selkeää ilmoitusta, miksi viitoitus on poistettu.

 • Koitajoen levähdys- ja veneenlaskupaikat vedenottopaikat, uimarannat yms. kootaan tietopaketiksi verkkosivuille. Toteuttaminen vaatii kuntoarvioita ja vastuiden selvittämistä.

 • Lylykosken pohjapadon ohittavaan veneaukkoon toivotaan ratkaisua, joka mahdollistaa turvallisen kulkemisen.

 • Ympäristön osalta katsotaan tulevaisuuteen ja huomioidaan myös alueen elinkeinot sekä niiden kehittämispolitiikka.

 • Veden korkeuden vaihteluihin tulee jatkossa kiinnittää huomiota.