Yhteistyöryhmä

 

Luonnonvarojen käyttö Koitajoen valuma-alueella vaikuttaa merkittävästi vesistön tilaan ja sen kehittymiseen. Luonnonvaroilla tarkoitetaan muun muassa puuta, turvetta, mineraaleja, marjoja, kaloja sekä vesivaroja ja luonnonmonimuotoisuutta. Luonnonvarojen kestävän käytön edistämiseksi hankkeeseen on koottu yhteistyöryhmä alueen eri toimijoiden edustajista.

 

Yhteistyöryhmän tavoitteena on muodostaa uusia toimintamalleja yhteistyössä paikallisten toimijoiden ja yritysten kanssa sovittamalla yhteen luonnonvarojen käyttöä ja muita elinkeinoja sekä luonnon monimuotoisuutta ja vesiensuojelua. Toimintamallit voivat liittyä esimerkiksi matkailun edistämiseen tai paikallisten asukkaiden elinympäristöihin. Yhteistyöryhmä kokoontuu 2-4 kertaa vuodessa ja valmistelee vähintään kerran vuodessa järjestettävän kaikille avoimen Koitajoki-Koitere -foorumin. Olennainen osa toimintaa on myös viestintä, jossa kiinnitetään huomiota erityisesti paikallisuuteen.

 

Lue lisää Koitajoki-Koitere -foorumeista täältä.

 

Eero ja HannuEero Tuomisto esittelemässä Möhkön aluetta. Möhkön kylässä yhdistyvät muun muassa kulttuuri, sotahistoria, matkailu ja kalastus.

 

Kokousten sisältöjä

 

Alle on koottu tiivistetysti yhteistyöryhmän kokouksissa käsiteltyjä asioita.

 

 

26.10.2016

 

Yhteistyöryhmän toiminta ja tarkoitus

 • Yhteistyöryhmän toiminnassa on keskeistä alueen kokonaisuuden hallinta ja luonnonvarojen kestävän käytön kehittäminen alueen lähtökohdista ja alueellisena yhteistyönä luontoarvot huomioiden.

 • Luonnonvarojen kestävä käyttö on avain myös vesistöjen hyvään tilaan.

 • Kestävän käytön toteutumiseksi pitää kehittää alueelle sopiva yhteistoimintamalli.

 • Yhteistyöryhmän toiminnan tukena päätettiin käyttää kaikille avoimia Koitajoki-Koitere –foorumeita.

 

Hanketoiminnan esittely

 • Esiteltiin Koitajoen osahankkeen suunniteltuja toimia.

 • Esiteltiin ja pohdittiin ekosysteemipalveluita hankealueella. Luonnon tuottamilla palveluilla voi olla monia positiivisia vaikutuksia ympäristöön ja ihmisiin, esim. marjat ja sienet auttavat säätelemään ilmanlaatua ja tarjoavat virkistysmahdollisuuksia. Hankkeessa tehdään ekosysteemipalvelututkimusta, jossa selvitetään palveluiden jakautumista ja huippualueita sekä tarkastellaan niiden hoitoa.

 • Sovittiin tietopaketin kokoamisesta Koitajoesta ja sen valuma-alueesta.

 

 

11.4.2017

 

Katsaus hankkeen tilanteeseen ja yhteistyöhankkeisiin

 

Yhteistyöryhmän toiminta ja Koitajoki-Koitere -foorumit

 • Käsiteltiin tammikuussa pidetyn Koitajoki-Koitere -foorumin tuloksia. Jatkotoimiksi suunniteltiin mm. laajempaa sidosryhmien osallistamista ja paikkatiedon hyödyntämistä tiedon keräämisessä ja tallentamisessa.

 • Foorumeiden jatkotoimia varten tulee luoda yhteinen kokonaiskuva ongelmasta ja siihen soveltuvista ratkaisumahdollisuuksista vesistöissä ja maalla. Lisäksi tulee selvittää mahdollisuudet digitaalisen aineiston yhteiskäyttöön.

 • Sovittiin yhteistyöryhmän tulevista aikatauluista sekä seuraavan Koitajoki-Koitere –foorumin vastuista.

 

Ajankohtaista Koitajoen valuma-alueella

 • Pohdittiin maakuntakaavaan turvetuotantoalueiksi merkittyjen soiden tilannetta. Todettiin, että käsitysten mukaan osa kohteista voi olla merkityksettömiä, koska muut kuin taloudelliset syyt estävät niiden käyttöönoton. Ryhmän kannaksi kirjattiin, että asia voidaan viedä eteenpäin päätöksenteon kannalta keskeisille toimijoille (esim. maakuntaliitto, Vapo) kertomalla esille nousseista kannanotoista sekä toiminnallisista mahdollisuuksista.

 

 

28.3.2018

 

Alueen vahvuudet ja parannuskohteet

 • Käsiteltiin luonnonvarojen hyödyntämisen ja maankäytön ympäristövaikutuksia ja suhdetta ekosysteemipalveluihin.

 • Käytiin läpi Maptionnaire-kyselyn tuloksia ja pohdittiin niitä tarkemmin työryhmissä teemoina kulttuuri, veden laatu sekä luonnon virkistyskäyttö.

 • Ryhmäkeskusteluissa nostettiin esiin ympäristön kehittämistavoitteita, maankäytön ongelmakohtia ja vesistövaikutusten hallintaa.

 • Varsinaisiin Koitajoen ympäristössä selvitystä vaativiin konkreettisiin kohteisiin ei keskusteluissa vielä edetty.

 

Ajankohtaista Koitajoen valuma-alueella

 • Alueella on käynnissä erilaisia hankkeita ja työryhmiä, mm. vaaramaisemien hoitohanke ja vedenpinnan säännöstelyn vaikutuksia seuraava Koitajoki-Koitere -työryhmä.

 

 

25.5.2018

 

Koitajoen tilaan vaikuttavat tekijät ja kunnostustyöt

 • Keskusteltiin yhteistyöryhmän mahdollisuuksista vaikuttaa vedenlaadun ja elinkeinotoiminnan yhteensovittamiseen.

 • Todettiin kiintoainetta poistavan imuruoppauksen toimivan Koitajoella paikoissa, joissa se on teknisesti mahdollista toteuttaa. Joen mataluus ja paikallisten kokemukset ja havainnot on syytä ottaa huomioon.

 • Suunniteltiin valuma-alueen kunnostustöiden seurannan ja väliarvioinnin tulosten julkaisemista.

 • Keskusteltiin Pamilon voimalaitoksen säännöstelyn vaikutuksista vedenpinnan korkeuden vaihteluihin. Säännöstelyn vaikutus vaihtelee eri paikoissa, mutta se voi vaurioittaa mm. ranta-alueiden muinaismuistokohteita. Päätettiin jatkaa säännöstelyn vaikutusten käsittelyä laajemman ryhmän kanssa.

 • Koitajoen ongelma-alueita valitaan maastokatselmuksiin Maptionnaire-kyselyn tuloksia apuna käyttäen.

 • Pohdittiin hakkuiden ja maanmuokkausten aiheuttamia vaikutuksia ja vesistöpäästöjä.

 • Esitettiin yksityismaita koskevien tukien kohdentamista vesistövaikutusten selvityshankkeisiin.

 

Yhteistyö Koitajoen alueella

 • Esitettiin Pro Koitajoki -yhdistyksen (vrt. Pro Höytiäinen ry) perustamista yhteistyöelimeksi, metsien hoidon ja muiden maankäyttömuotojen vesistövaikutusten seurantaan ja toimien yhteissuunnitteluun. Suuret organisaatiot voisivat tukea yhdistyksen toimintaa.

 • Koitajoen matkailu sekä alueen luonto- ja kulttuuriarvojen hyödyntäminen ovat keskeisiä kehittämiskohteita kestävää matkailua edistävässä SHAPE-hankkeessa.

 

Hankeyhteistyö

 

SOVIKO: Sovittelu ja yhteishallinta ympäristöpäätöksenteossa - kokeilu- ja kehittämishanke luonnonvarojen käytön yhteensovittamisessa

 

SuoEko-hankeen loppuraportti (soiden ja turvemaiden ekosysteemipalvelut Pohjois-Karjalan biosfäärialueella)

 

 

Freshabit Koitajoella

 

Koitajoki

Toimenpiteet

Yhteistyöryhmä

Koitajoki-Koitere -foorumit

Matkailu

Kansainvälisyys

 

 

Yhteistyöryhmän kokoonpano

 

Taneli Kolström, Luke, (työryhmän puheenjohtaja)

Markku Lappalainen, Ilomantsin kunta

Marjut Ahokas, Ilomantsin kunta

Ulla Vartiainen, Ilomantsin Museosäätiö

Seppo Lehtinen, Ilomantsi

Arto Laatikainen, Koitajoen kalastusalue

Eero Tuomisto, Möhkön matkailuyhdistys ry.

Seppo Tuovinen, Endomines Oy

Arto Kammonen, Metsähallitus

Leena Leskinen, Suomen metsäkeskus

Panu Mielonen, UPM-Kymmene Oyj

Heikki Myöhänen, Tornator Oyj

Heikki Torpström, Vapo Oy

Timo J. Hokkanen, POKELY/Pohjois-Karjalan biosfäärialue (työryhmän sihteeri)

Hannu Luotonen, POKELY (työryhmän sihteeri)

 

Lisäksi kokouksiin voidaan kutsua ulkopuolisia asiantuntijoita.

 

 

Tupasvillasuota Koitajoen varreltaKoitajoen valuma-alueella on useita erityyppisiä suoalueita. Osa soista on yhä luonnontilaisia tai suojelu ja osa on otettu käyttöön muun muassa metsätalouden ja turvetuotannon takia.