Toimenpiteet

 

pohjaeläin matala

 

Koitajoen osahankkeessa painopiste on vesistön ja sen valuma-alueen tilan parantamisessa. Keskeisiä toimia ovat valuma-alue- ja elinympäristökunnostukset. Hankkeessa toteutetaan lisäksi Koitajoen planktonsiian sekä järvilohen kutualueiden kunnostusta. Luonnon monimuotoisuutta lisätään ojitettujen soiden ja pienvesien kunnostuksilla.

 

Hankkeessa käsitellään myös Hietajärvellä, ympäristön yhdennetyn seurannan alueella, 1980-luvulta lähtien tuotettua ympäristötietoa, jonka perusteella arvioidaan mm. ilmastonmuutoksen vaikutuksia ympäristön tilaan. Lisäksi arvioidaan kunnostustoimien ja luonnonvarojen kestävän käytön vaikutuksia valuma-alueen ekosysteemipalveluihin.

 

Alueen kestävän käytön edistämistä varten on koottu yhteistyöryhmä, jossa on mukana paikallisia toimijoita.

 

 

Tehdyt toimenpiteet

 

Alle on listattu Koitajoella ja sen valuma-alueella toteutettuja toimenpiteitä vuosittain. Tarkempia tietoja merkittävimmistä toimista löydät oikeanpuoleisesta valikosta.

 

2016

 

Kalasto

 • Vesisammalsiirtojen testaus Ala-Koitajoella ja kartoitus alueista, joilta vesisammalia voidaan siirtää

 • Planktonsiian kutu- ja nuotta-apajapaikkojen selvitys Koitajoen kalastusalueen kanssa. Kutupaikkoja löytyi selvitysten mukaan 13

 • Orgaanisen aineksen määrän selvitys kaikuluotaustutkimuksella (sedimentissä olleet kaasukuplat aiheuttivat häiriöitä tuloksiin eikä tutkimuksesta saatu haettuja hyötyjä)

 • Ala-Koitajoen järvilohen kunnostushankkeessa (POSELY, POKELY) kalataloudellisia kunnostuksia, kuten uoman pohja-alueiden muokkaaminen, kiviaineksen siirtäminen alueille ja kutusoraikkojen tekeminen

 

Kunnostukset valuma-alueella

 • Ala-Koitajoen valuma-aluekunnostukset 3600 ha (KEMERA-hanke)

 • Viitasuon Natura-alueen läheisen kohteen ja Puohtiinsuon ennallistamistöiden suunnittelu

 • Juurikkasuon ennallistamisen (1997) parannustöiden suunnittelu ja toteutuksen aloitus

 • Raviinikohteiden sammalkartoitus ja raportointi

 • Yksityismailla sijaitsevien valuma-aluekunnostuksen kohteiden suunnittelun maastotyöt ja kaksi yleisötilaisuutta

 

Vesistön ja ympäristön tilan tutkimukset

 • Koitajoen nykytilan selvittäminen vesinäytteiden ja biologisten näytteiden avulla

 • Vesisammalmenetelmän kehittäminen kiintoaineen mittaamiseksi vesisammalten avulla

 • Vesisammalnäytteiden kerääminen raskasmetallikertymien mittaamiseksi

 • Erillistutkimuksen käynnistäminen raskasmetallien ja ilmaperäisten haitta-aineiden kertymisestä (POKELY, SYKE, GTK)

 • Suoluonnon ja maisemien muutosten analysointi vanhojen (1939-1946) ilmakuvien avulla

 

Luonnonvarojen käyttö ja osallistaminen

 • Yhteistyöryhmän perustaminen

 

 

2017

 

Kalasto

 • Vesisammalten siirtokokeilu Ala-Koitajoella

 • Planktonsiian kutualuekunnostusten suunnittelu ja ruoppausmahdollisuuksien selvittäminen

 

Kunnostukset valuma-alueella

 • Ojien täyttöä Koivuluhdansuolla sekä Puohtiinsuolla

 • Kesonsuon valuma-aluekunnostusten suunnittelu

 

Vesistön ja ympäristön tilan tutkimukset

 • Raskasmetallien, kiintoaineen ja humuksen määritys vesisammalkeräimen vesisammalista

 • Vedenlaatunäytteet Koitajoelta neljä kertaa vuodessa ja pienemmiltä uomilta kahdesti

 • OHKE-hankkeen yhteydessä kahden raviinin kuvaus droneen liitetyllä infrapunakameralla ja selvitykset menetelmän käyttökelpoisuudesta kunnostustoimenpiteiden vaikutusten seurantaan pohjavedestä riippuvaisissa luontotyypeissä

 • Hietajärven ympäristössä ympäristön yhdennetyn seurannan (YYS) sedimenttihistorian tutkimuksissa raskasmetallien kertymien selvitykset (GTK, SYKE, POKELY)

 

Luonnonvarojen käyttö ja osallistaminen

 • Kaksi kaikille avointa Koitajoki-Koitere -foorumia

 • Maptionnaire-verkkokysely alueen arvoista ja mahdollisista kunnostuskohteista

 • Omat verkkosivut ja Facebook-sivu

 

 

2018

 

Kalasto

 • Kunnostettavien alueiden vesisammalsiirrot Ala-Koitajoella

 

Vesistön ja ympäristön tilan tutkimukset

 

Luonnonvarojen käyttö ja osallistaminen

 • Maptionnaire-kyselyn tulosten käsittely